Untitled Document

> 회사소개 > 등록현황 > 공모 및 수상내역
 
 
작성일 : 14-05-14 14:32
부산 중앙광장 현상설계
 글쓴이 : (주)정림EN…
조회 : 2,047  

● 대지위치 : 부산시 부산진구 전포로~하마정간(교통광장 12호, 광로2류 1호선)
● 사업규모 : 광장조성 및 도로확장 - 100,000㎡
                    광장조성 - L=700m, B=45~78m, A=34,740㎡
                    도로확장 - L=1,540m, B=35m(8차로) ->50~100m (11차로, 광장폭포함)
● 사업기간 : 1994-2013